Algemene voorwaarden terugbetalingsoptie

I. Gemeenschappelijke Bepalingen

1. Definities:

Deze overeenkomst verstaat onder:

 • De aanbieder van de terugbetalingsoptie: Studio 100 NV, Halfstraat 80, 2627 Schelle– ondernemingsnummer: BE0457.622.640.
 • De begunstigde: De natuurlijke of rechtspersoon die de tickets heeft aangekocht voor het evenement en deze overeenkomst heeft afgesloten met Studio 100 NV en de overige begunstigden van de bestelde tickets met terugbetalingsoptie. In de Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar de begunstigde door gebruik te maken van de termen “u” of “uw”.
 • Gezel: De persoon met wie u een ticket met terugbetalingsoptie heeft gereserveerd voor  het evenement en wiens aanwezigheid noodzakelijk is voor het goede verloop van het evenement.
 • Het  ticket met terugbetalingsoptie: het aangekochte ticket  voor het evenement waarvoor deze overeenkomst werd afgesloten. De terugbetalingsoptie geldt niet voor restauranttickets, oplaadkaarten, parkeertickets, groepstickets, viptickets, Chef’s Club tickets. 
 • Het evenement: een  voorstelling van Studio 100 waarbij Studio 100 instaat voor de ticketverkoop.
 • Ziekte: Een stoornis in de gezondheidstoestand, te wijten aan een andere oorzaak dan een ongeval en die vastgesteld en gediagnosticeerd werd door een geneesheer.
 • Ongeval: Een plotse, uitwendige gebeurtenis buiten uw wil, die een lichamelijk letsel veroorzaakt dat vastgesteld en gediagnosticeerd werd door een geneesheer.

2. Het voorwerp van dit contract:

Binnen de grenzen bepaald door de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Algemene Voorwaarden, waarborgt deze overeenkomst de terugbetaling van de prijs van het ticket met terugbetalingsoptie.

3. De duur van deze overeenkomst– de waarborg:

 • Deze overeenkomst komt tot stand bij akkoord van de begunstigde met deze Algemene Voorwaarden, en eindigt bij het begin van het evenement waarvoor u het ticket reserveerde.
 • Onder voorbehoud van de betaling van de vergoeding voor de terugbetalingsoptie vangt de waarborg aan vanaf de inwerkingtreding van deze overeenkomst, die gelijktijdig moet gebeuren met de boeking van het ticket, en eindigt bij het begin van geboekte evenement.
 •  Herroepingsrecht: Conform de bepalingen van boek IV ‘’Marktpraktijken en consumentenbescherming’’ van het wetboek van economisch recht kunt u afzien van uw terugbetalingsoptie tot 14 dagen volgend op de aankoop van de terugbetalingsoptie. Indien de onderschrijving minder dan 14 dagen voor het evenement plaatsvond, vervalt de bedenktermijn de dag van het evenement.

4. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de rechten van geregistreerde personen:

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de rechten van geregistreerde personen:
Studio 100 NV verzamelt, als verantwoordelijke voor de verwerking, persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en die noodzakelijk zijn voor het beheer van  de overeenkomst (inschatting van het risico en beheer van de commerciële relatie) en eventuele schadegevallen met inbegrip van preventie van misbruik en fraude. Door deze overeenkomst te onderschrijven, geeft u uw uitdrukkelijke toestemming voor het beheer van gezondheidsgegevens door Studio 100 NV met het oog op de hierboven beschreven doeleinden en – indien nodig – voor de communicatie van uw gegevens aan derden (experten, geneesheren, ...). U hebt recht tot toegang en correctie van uw gegevens.
Verwittiging:
Elk bedrog of elke poging tot bedrog ten aanzien van Studio 100 NV leidt niet enkel tot de ontbinding van de overeenkomst, maar tevens tot een strafrechtelijke vervolging op basis van artikel 496 van het strafwetboek.

5. Correspondentie:

Elke kennisgeving dient te geschieden via deze link: https://helpcentershows.studio100.com/hc/nl/requests/new?ticket_form_id=21044081974673.

6. Rechtskeuze – Rechtsmacht:

Deze overeenkomst  wordt beheerst door deze Algemene Voorwaarden en het Belgisch recht. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement van Antwerpen bevoegd.

II. ANNULERING

1. De waarborg:

De terugbetaling van de tickets waarvoor een terugbetalingsoptie overeenkomst werd afgesloten, wanneer u het ticket annuleert vóór de eigenlijke aanvang van het evenement omwille van een reden vermeld in punt 3.

2.  De terugbetaalbare vergoeding:

De reële prijs van het ticket waarvoor een terugbetalingsoptie overeenkomst werd afgesloten.  Deze vergoeding geldt als maximaal mogelijke schadeloosstelling voor de volledig gewaarborgde periode.

De terugbetalingsoptie geldt niet voor restauranttickets, oplaadkaarten, parkeertickets, groepstickets, viptickets, Chef’s Club tickets. 

3. Toepassingsgebied:

Op voorwaarde dat de ingeroepen reden voor u een ernstig beletsel vormt zodat u het geboekte evenement onmogelijk kan bijwonen, kan u annuleren in de volgende gevallen:

 • Ziekte, ongeval, complicaties zwangerschap, overlijden (tot de 2e graad), hospitalisatie (tot de 1e graad) en begrafenis (tot de 2e graad)
 • Ernstige materiële schade (brand, stormschade, overstroming) aan of inbraak in de woning van de begunstigde, op voorwaarde dat deze schade plots is opgetreden, niet te voorzien was en uw aanwezigheid door deze schade absoluut vereist is en niet kan worden uitgesteld. 
 • Het voertuig waarmee men naar het evenement zou gaan is ten laatste 4 uren voor het begin van het evenement geïmmobiliseerd door verkeersongval, een panne, brand, diefstal of vandalisme en kan niet meer rijklaar gemaakt worden zodat de bestemming niet meer bereikt kan worden
 • Herexamen van de begunstigde op de dag van het evenement
 • Geboorte van het kind: bevalling van de begunstigde 2 weken voor en 2 weken na het evenement (ook voor partner)
 • Diefstal van het ticket door geweld of inbraak
 • Beroepshalve oproeping (militair, politie, zorgpersoneel, ..)
 • Oproeping voor de adoptie van een kind

De annulering, omwille van één van de redenen zoals hierboven beschreven, van eén van uw gezellen waarmee u het evenement gaat bijwonen en wiens ticket samen werd aangekocht met het uwe en waarvoor ook een terugbetalingsoptie overeenkomst werd afgesloten indien, door hun afwezigheid, u het evenement alleen zou moeten bijwonen. 

III. UW VERPLICHTINGEN

1. De schriftelijke communicatie van schadegevallen:

Zodra mogelijk, en in elk geval binnen de 7 kalenderdagen, het schadegeval schriftelijk aan Studio 100 NV melden via volgende link: https://helpcentershows.studio100.com/hc/nl/requests/new?ticket_form_id=21044081974673.
Indien het schadegeval niet binnen de voormelde termijn gemeld wordt, zal geen beroep gedaan kunnen worden op de terugbetalingsoptie.

2. Het verstrekken van nuttige inlichtingen:

Zonder verwijl, en in elk geval binnen de 30 dagen, Studio 100 NV alle nuttige inlichtingen verstrekken en op de vragen antwoorden die u worden gesteld, teneinde de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen.

3. Medische objectivering van lichamelijk letsel:

De ziekte, of het letsel in geval van ongeval, medisch laten objectiveren voor de annulering.

4. Inlichtingen in geval van een lichamelijk letsel:

De nodige maatregelen nemen om Studio 100 NV de medische informatie in verband met de betrokken persoon te bezorgen. 

5. Het bewijs van materiële schade:

Studio 100 NV de originele bewijsstukken van de omstandigheden, van de gevolgen en van uw schade overmaken. In geval van diefstal of vandalisme, onmiddellijk een proces-verbaal laten opmaken door de dichtstbijzijnde gerechtelijke overheid waar de feiten zich voordeden of door u werden vastgesteld.

6. Omstandigheden voor de beoordeling van het risico door Studio 100 NV:

De begunstigde is verplicht, zowel bij het afsluiten als tijdens de loop van deze overeenkomst, alle bestaande, nieuwe of gewijzigde omstandigheden mee te delen die hem bekend zijn en die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door Studio 100 NV.

7. Sancties bij niet-nakoming van uw verplichtingen:

Indien u één van uw verplichtingen niet nakomt, en er een oorzakelijk verband bestaat met het schadegeval, vervalt uw recht op terugbetaling. Het met bedrieglijk opzet niet nakomen van uw verplichtingen, de opzettelijke verzwijging of de opzettelijke onjuiste mededeling geeft steeds aanleiding tot het verlies van alle rechten op terugbetaling.