Privacybeleid

Privacybeleid – geldig vanaf 15 juni 2022

We vinden de bescherming van je privacy uiterst belangrijk. We willen je zoveel mogelijk informatie geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. In dit beleid vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoe wij ze beschermen en hoe je je   privacy-rechten kan uitoefenen.  

1. Wie verwerkt jouw gegevens?

Studio 100 NV, met maatschappelijke zetel te Schelle, Halfstraat 80 en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0457.622.640 (RPR Antwerpen) is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals die op deze website, via onze apps of via onze diensten worden verzameld, hierna "ons bedrijf" of "wij" genoemd. 

Indien je meer informatie wil over dit privacybeleid of voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens, kan je contact opnemen met   onze functionaris voor gegevensbescherming ('Data Protection Officer') via volgende link https://studio100.com/klantendienst

2. Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de informatie en gegevens die je ons zelf geeft wanneer je gebruikmaakt van onze website/apps  en onze diensten , o.a. wanneer je:

 • een gebruikersaccount aanmaakt;
 • ons contactformulier invult;
 • deelneemt aan enquêtes,wedstrijden of producties; 
 • je inschrijft op onze nieuwsbrief;
 • tickets koopt voor evenementen van Studio 100;
 • aankopen doet via de Studio 100-webshop;
 • als klant of leverancier een contract met ons afsluit  of een prospect bent;
 • als public relation in onze database bent opgenomen;
 • bij ons solliciteert of een stage volgt.

In sommige gevallen gebruiken wij ook bepaalde anonieme gegevens die op jouw gedrag betrekking hebben die ons worden doorgegeven door derden, zoals gegevens van Google en Facebook.

Wij verzamelen ook gegevens die volgen uit het gebruik van onze producten en diensten.

Meer informatie

Wij verzamelen verschillende types informatie naargelang van de diensten waarvan je gebruikmaakt. 

 • Wanneer je een gebruikersaccount aanmaakt of inschrijft op onze nieuwsbrief: wij verzamelen de informatie die je ons geeft in het inschrijvingsformulier, waaronder je naam, voornaam, e-mailadres, postadres, IP-adres, geboortedatum, telefoonnummer, interessegebieden enz. 
 • Wanneer je ons contactformulier gebruikt: wij verzamelen de informatie die je ons geeft in het contactformulier, waaronder je naam, voornaam, aanspreking, e-mailadres, telefoonnummer enz. 
 • Als je deelneemt aan enquêtes of wedstrijden: wij verzamelen de informatie die je ons meedeelt in de enquête- of wedstrijdformulieren, waaronder jouw naam, voornaam, geslacht en emailadres.
 • Als je je kandidaat stelt om bij ons te werken of  deel te nemen aan een productie verzamelen wij de informatie die je ons meedeelt (waaronder de informatie in je CV en motivatiebrief en desgevallend jouw afbeelding en  de aan de betreffende productie specifiek verbonden criteria of gegevens) met het oog op de evaluatie van je mogelijke tewerkstelling of deelname, om met jou te communiceren en desgevallend om met jou een overeenkomst af te sluiten of om jouw tewerkstelling of deelname later (opnieuw) in overweging te nemen.
 • Als wij jou e-mails toesturen, kan informatie worden verzameld over de manier waarop je reageert op dergelijke e-mails, bijvoorbeeld het aantal keren dat de e-mail wordt geopend of op de links die erin staan, wordt geklikt. Dit bijvoorbeeld om te kijken in hoeverre de boodschap relevant wordt ervaren en onze diensten hierop af te stemmen.
 • Wanneer je tickets voor evenementen van Studio 100 koopt, verzamelen wij gegevens zoals naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, taal, geslacht, geboortedatum,  betaalgegevens (bv. jouw bankkaartnummer, rekeningnummer creditcardnummer),datum van de aankoop, het kanaal via dewelke tickets werden aangekocht en  het aantal gekochte tickets per event.

 • Wanneer je  onze evenementen bijwoont, kunnen we jouw gegevens verzamelen via  videobewakingscamera's. Er kunnen  ook foto’s en opnames gemaakt worden tijdens een evenement waarop jouw afbeelding te zien is.

 • Wanneer je  toegankelijkheidsvereisten hebt, willen we er zeker van zijn dat je de beste ervaring hebt met het bijwonen van onze evenementen. Om dit te doen, moeten we gegevens van jouw behoeften (die kunnen inhouden dat je  informatie over jouw geestelijke of lichamelijke gezondheid verschaft) verzamelen.
 • Wanneer je producten op de Studio 100 webshop koopt, verzamelen wij gegevens zoals naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en welke producten je kocht.
 • Wanneer wij aan prospectie doen of een contract met jou als klant of leverancier afsluiten, verzamelen wij gegevens zoals naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, btw-nummer, rekeningnummer en functie binnen het bedrijf.
 • Wanneer je als public relation in onze database bent opgenomen, verzamelen wij gegevens zoals naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en gezinssamenstelling.
 • Bij het gebruik van deze website of onze apps verzamelen wij gegevens zoals waar, wanneer en via welke browser en toestel deze website wordt geraadpleegd en  je surfgedrag.
 • Wanneer onze website gebruikmaakt van de Google-, TikTok en Facebookproducten: jouw activiteiten op de website, de duur van uw verbinding enz., deze gegevens zijn weliswaar anoniem.

3. Hoe en waarom gebruiken wij jouw gegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij wij telkens op basis van de criteria die in de wet worden voorzien enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Jouw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt met als doel: 

 • jou producten/diensten te leveren en die levering te verbeteren; 
 • jouw bestelling te verwerken en betaling te aanvaarden;
 • jouw ervaring op onze website, apps en diensten te verbeteren en eventuele klachten of vragen in verband daarmee te behandelen;
 • jou voordelen aan te bieden;
 • met jou te communiceren en jou beter te informeren over onze producten/diensten; 
 • onze activiteiten te beheren; 
 • onze marketing- en reclamecampagnes te voeren;
 • om geschikte medewerkers of deelnemers en/of publiek voor onze producties te selecteren;

 • omdat je zelf wilt dat wij jouw gegevens bewaren, bijvoorbeeld doordat je je aanmeldt om opgenomen te worden in ons bestand om geselecteerd te worden als medewerker of als deelnemer of publiek bij mogelijke toekomstige producties;

 • de overeenkomst die we met jou afgesloten hebben uit te voeren;

 • voor klanten- en leveranciersbeheer (inclusief facturatie en opvolging solvabiliteit);
 • fraude te voorkomen;
 • de veiligheid van de website te verzekeren; 
 • statistische analyses m.b.t. onze klanten uit te voeren.

Meer informatie

Om jouw persoonsgegevens te verwerken, steunen wij altijd:

 • op de toestemming die je ons hebt gegeven, bijv. door bij het surfen op onze website het daartoe bestemde vakje aan te vinken, door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, deel te nemen aan een wedstrijd of door ervoor te kiezen om contact met ons op te nemen m.b.v. het contactformulier. In dat geval heb je altijd de mogelijkheid om jouw toestemming voor de toekomst in te trekken.
 • op een ander criterium waarin de wet voorziet: bijv. indien de gegevensverzameling noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract dat we met jou hebben afgesloten of als dit noodzakelijk is met het oog op de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn. In bepaalde gevallen kan de verwerking van je gegevens ook noodzakelijk zijn om je essentiële belangen te vrijwaren of om het gerechtvaardigd belang van ons bedrijf te verwezenlijken.

Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens altijd op een wettelijke manier. Die verwerking heeft de volgende doelstellingen:

 • de door jouw gevraagde diensten leveren en verbeteren, bijv. om jou nieuwsbrieven te kunnen sturen waarvoor je je hebt ingeschreven of om je deelname aan onze commmerciële acties of wedstrijden te kunnen behandelen of om klachten op te volgen. 
 • jouw ervaring op onze website, apps en overige diensten verbeteren, met name door jouw voorkeuren en interesses te onthouden zodat de inhoud van onze diensten aan jouw voorkeuren wordt aangepast of jou meteen de producten worden voorgesteld die het beste bij jou passen;
 • je voordelen aanbieden bv. een kortingsbon;
 • met jou communiceren, bijv. om je op de hoogte te stellen van nieuwe diensten en producten of om je op de hoogte te houden van eventuele events; 
 • onze activiteiten beheren, met inbegrip van onze commerciële en marketingstrategie; 
 • onze marketing- en reclamecampagnes voeren; 
 • om geschikte medewerkers of deelnemers en/of publiek voor onze producties te selecteren;

 • omdat je zelf wilt dat wij jouw gegevens bewaren, bijvoorbeeld doordat je je aanmeldt om opgenomen te worden in ons bestand om geselecteerd te worden als medewerker of deelnemer of publiek bij mogelijke toekomstige producties;

 • de overeenkomst die we met jou afgesloten hebben uit te voeren;
 • voor klanten- en leveranciersbeheer (inclusief facturatie en opvolging solvabiliteit);
 • fraude voorkomen;
 • de veiligheid van de website verzekeren; 
 • statistische analyses m.b.t. onze klanten uitvoeren, anoniem en met als enige doel om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

4. Minderjarigen

Wij verzamelen enkel gegevens van kinderen jonger dan 13 wanneer wij hiervoor de toestemming van de ouders hebben gekregen. Voor de Studio 100 go app verifiëren we via e-mail de toestemming van een ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger. Als wij niet binnen een redelijke periode toestemming ontvangen van de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger, zullen wij de contactgegevens van de ouder en andere persoonlijke informatie over het kind die verzameld werd om jou te kunnen contacteren, verwijderen.

Wij letten er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigen ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Als je als ouder ontdekt hebt dat je kind persoonsgegevens heeft doorgegeven  en je dat niet wil, neem dan contact op met onze klantendienst  via deze link https://studio100.com/klantendienst

5. Hoe en met wie wordt die informatie gedeeld?

Wij delen jouw gegevens niet met derden, behalve met de andere ondernemingen van de Studio 100-groep en met dienstverleners die namens ons diensten verlenen. Verder zullen wij jouw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben of daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Meer informatie

Wij delen gegevens niet met derden. In bepaalde gevallen kunnen jouw gegevens echter worden meegedeeld aan de andere bedrijven van de Studio 100-groep of in geval van overdracht van activiteiten van ons bedrijf. Deze zullen jouw gegevens echter uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doelen die in punt 3 hiervoor zijn uiteengezet.

In bepaalde gevallen kunnen die gegevens worden meegedeeld aan derden die ons diensten leveren of die in onze naam en voor onze rekening diensten verstrekken. Het kan daarbij gaan om diensten voor levering, ICT-providers, mailproviders, payment service providers, tussenpersonen die tickets verkopen voor onze evenementen en/of de toegangscontrole regelen, cloudproviders of  statistiekbeheer. Een beroep doen op dergelijke dienstverleners en uw gegevens meedelen helpt ons om onze diensten te verstrekken en te verbeteren.

Voor de verkoop van tickets voor bepaalde evenementen van Studio 100 doen wij beroep op Tele Ticket Service en/of het affiliate partner programma van TradeTracker. Tele Ticket Service en TradeTracker treden in deze context op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke. Voormelde partijen zullen bij de gezamenlijke verwerking van de persoonsgegevens zoals opgelijst in punt 2 de toepasselijke wettelijke bepalingen naleven en onder meer over een rechtsgrond beschikken voor de verwerking van persoonsgegevens. Alle partijen zullen afdoende garanties bieden met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen en de bescherming van de rechten van de betrokkenen waarborgen. 

Indien Studio 100 tickets verkoopt voor evenementen van derden, delen wij al uw gegevens met onze evenementpartners, zodat zij het evenement waarvoor tickets zijn gekocht kunnen organiseren, het gedrag van klanten kunnen analyseren, een betere service en ondersteuning aan klanten kunnen bieden en voor ieder ander doeleinde zoals is beschreven in het privacybeleid van onze evenementpartners (waartoe ook marketing behoort). Lees dat beleid door voor een uitleg over hoe zij omgaan met uw gegevens.

Daarnaast kan het nodig zijn dat we jouw persoonsgegevens in het kader van een verzoek of klacht naar contractpartners (bv. leveranciers, licentienemer, ...) moeten doorsturen om jouw vraag te kunnen behandelen. 

Wij kunnen ook mits uw toestemming persoonsgegevens met advertentienetwerken delen om het mogelijk te maken passende advertenties te tonen.

Bovendien zijn wij verplicht om jouw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet of door een gerechtelijke uitspraak. 

We zullen je persoonsgegevens enkel doorgeven indien je belang of je fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen en je zal daar ook steeds transparant over worden ingelicht (behalve in geval van wettelijke uitzonderingen). 

Indien wij in andere situaties persoonsgegevens aan derden zouden doorgeven, dan gebeurt dit waar wettelijk vereist met jouw toestemming.

In ieder geval verbinden wij ons ertoe om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te verzekeren, met name door passende contracten te sluiten met derden.

6. Hoe kan je jouw gegevens beheren/krijg je toegang tot jouw gegevens en kan je ze schrappen? 

Je hebt het recht om toegang te krijgen tot jouw gegevens, het recht om jouw gegevens te corrigeren of te laten corrigeren, het recht om jouw gegevens te schrappen, het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je gegevens of tegen profilering, het recht om de verwerking van je gegevens te beperken en het recht op overdraagbaarheid van je gegevens. 

Meer informatie

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving heb je  het recht om:

 • jouw gegevens en de essentiële informatie m.b.t. de verwerking (doeleinden van de verwerking, categorieën van gegevens die worden verwerkt enz.) te raadplegen en er toegang toe te krijgen;
 • via de nodige links in de nieuwsbrieven of via https://studio100.com/account kan je ook steeds je voorkeuren voor bepaalde merken aanpassen of je uitschrijven voor de nieuwsbrief;
 • te vragen om die gegevens te corrigeren of, indien nodig, te schrappen, met name wanneer die gegevens niet meer noodzakelijk zijn met het oog op de doeleinden waarvoor ze werden verzameld/verwerkt of wanneer je jouw toestemming intrekt;
 • je te verzetten tegen de verwerking van de gegevens die op jou betrekking hebben in bepaalde specifieke gevallen, met inbegrip van verwerking ten behoeve van direct marketing; in dat geval zullen wij jouw gegevens niet meer verwerken, tenzij om legitieme en dwingende redenen die zwaarder wegen dan jouw belangen en rechten en vrijheden of als de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • je te verzetten tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering;
 • te vragen om de verwerking te beperken, met name wanneer je de juistheid van de gegevens betwist, gedurende een periode die ons de mogelijkheid biedt om de juistheid van die gegevens te controleren; en
 • jouw persoonsgegevens te recupereren, bijvoorbeeld om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke en, indien dit technisch mogelijk is, om te verkrijgen dat de gegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden overgedragen.

Je kan die rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen, hetzij via e-mail naar de klantendienst via deze link https://studio100.com/klantendienst, hetzij per post naar het adres : Studio 100 NV, t.a.v. de  functionaris voor gegevensbescherming, Halfstraat 80, 2627 Schelle. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van je verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken, kan die termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Wij zullen jou in dat geval op de hoogte brengen.

Wij zullen jou alle rechten toekennen waarop je  volgens de toepasselijke regelgeving recht hebt. In dat verband verwijzen wij in het bijzonder naar de uitzonderingen op bovenvermelde rechten die van toepassing zijn voor verwerkingen voor journalistieke doeleinden en ten behoeve van academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen.

Je kan je rechten gratis uitoefenen tenzij je verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter. In zo’n geval hebben wij het recht en de keuze om je een redelijke vergoeding aan te rekenen (waarbij rekening gehouden wordt met de administratieve kosten om de gevraagde informatie te verstrekken en met de kosten die gepaard gaan met het treffen van de gevraagde maatregelen of te weigeren gevolg te geven aan je verzoek).

Klachten in geval van schending van de toepasselijke Belgische regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan de Gegevensbeschermingautoriteit op het adres contact(at)apd-gba.be. 

7. Hoe lang bewaren wij jouw informatie?

Jouw gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is. De periode tijdens welke jouw gegevens worden bewaard, zal in ieder geval nooit langer zijn dan 10 jaar na het einde van de contractuele relatie. Als we je informatie niet langer hoeven te gebruiken, en er geen noodzaak is voor ons om die te bewaren om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, verwijderen we de informatie van onze systemen, of anonimiseren wij die zodat wij je niet kunnen identificeren.

Meer informatie

De verzamelde gegevens worden bewaard zo lang nodig is om onze diensten te verstrekken en voor de doeleinden zoals beschreven in punt 3 hiervoor. Om de juiste bewaartermijn te bepalen houden we rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, de reden waar we ze voor verwerken en of we die doelen op andere manieren kunnen bereiken.

Je kunt ons bovendien altijd vragen om je gegevens te schrappen. In dit verband verwijzen wij naar punt 6 hiervoor.

8. Zullen jouw gegevens worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte?

Ja, in bepaalde gevallen kunnen jouw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen. Ons bedrijf neemt echter wel de toepasselijke beschermingsregels en -maatregelen in acht.

Meer informatie

Het is mogelijk dat bepaalde gegevens worden bewaard of overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte voor de doeleinden zoals beschreven in punt 3 hiervoor. Die overdracht kan worden uitgevoerd via dienstverleners die buiten het grondgebied zijn gevestigd zoals die welke worden vermeld in punt 5 hiervoor of via een server die zich buiten dit grondgebied bevindt.  Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte verwerkt worden, zorgen wij er via contractuele of andere maatregelen voor dat die gegevens daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de Europese Economische Ruimte zouden genieten, conform de Europese regelgeving.

9. Hoe verzekeren wij de veiligheid van jouw gegevens? 

Wij nemen technische, administratieve en fysieke maatregelen om de bescherming van jouw gegevens tegen eventuele vernietiging, verlies of wijziging ten volle te garanderen. Wij maken met name ook gebruik van beveiligde verbindingen wanneer je ons via deze website persoonsgegevens verstrekt.

10. Links naar andere websites en content van derde partijen 

Onze website bevat links naar andere websites, die worden beheerd door andere ondernemingen die niet met ons bedrijf zijn verbonden. Deze  sites hebben mogelijk een eigen privacybeleid. We raden je aan ook dit beleid grondig door te nemen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevensverwerking door die partijen.

11. Hoe zal je op de hoogte worden gebracht van wijzigingen aan dit privacybeleid?

Je vindt de datum van de laatste wijziging van deze policy bovenaan dit document. 

Meer informatie

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder dat wij jou daarvan op voorhand op de hoogte brengen. Wij nodigen jou dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website.

12. Hoe kan je contact met ons opnemen?

Je kan contact met ons opnemen: 

 • via de klantendienst via deze link https://studio100.com/klantendienst.
 • per post op het adres: Studio 100 NV,  t.a.v. de  functionaris voor gegevensbescherming, Halfstraat 80, 2627 Schelle.

13. Divers

Op dit privacybeleid is Belgisch recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot dit beleid vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Antwerpen.