Vie privée

dd. 1 juli 2016

Alvorens de websites van Studio 100 te gebruiken dien je deze privacy policy aandachtig te lezen.

1. Draagwijdte en doel van deze privacy policy

1.1 Wat is ons algemeen beleid inzake privacybescherming – Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Wij beschouwen de bescherming van de privacy en van de persoonsgegevens van onze klanten en van de gebruikers van onze diensten en producten als heel belangrijk. Wij houden ons aan de eisen die de toepasselijke regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens stelt. Ons beleid inzake bescherming van persoonsgegevens is erop gericht onze praktijken en principes op dit vlak transparant te maken.

1.2 Wat is het doel van deze policy – Deze policy inzake bescherming van persoonsgegevens (de “privacy policy”) beschrijft welke persoonsgegevens wij in het kader van de Studio 100-websites verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze privacy policy moet samen worden gelezen met de gebruikersvoorwaarden.

1.3 Wie is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens? – STUDIO 100 NV, de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, is een vennootschap ingeschreven in België onder het ondernemingsnummer 0457.622.640 (RPR Antwerpen) en BTW nummer BE0457.622.640 met hoofdzetel te B-2627 Schelle, Halfstraat 80 (“STUDIO 100” of “wij”).

1.4 Wijzigingen –We kunnen deze privacy policy te allen tijde wijzigen. Elke verandering zal dertig (30) kalenderdagen na het versturen van een mededeling aan jou door ons of het posten van de wijziging door ons via de websites in werking treden. Als je niet akkoord gaat met een wijziging in deze privacy policy, moeten de gebruikers het gebruik van de websites stoppen. Het voortgezet gebruik, impliceert een instemming met de gewijzigde privacy policy.

2. Verwerking van persoonsgegevens door Studio 100

2.1 Van wie verzamelen wij gegevens?– Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van (i) de personen die een account aanmaken, namelijk ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) van de gebruikers, en die deze privacy policy lezen en aanvaarden (“jij”), en (ii) de gebruikers die de Studio 100 websites gebruiken (de “gebruikers”).

2.2 Welke persoonsgegevens verzamelen wij? – Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens:

 • gegevens die jij of de gebruikers rechtstreeks aan ons verstrekken in het kader van registratie op de websites zoals onder meer je naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, facturatiegegevens en offline en online identificatiegegevens van de gebruikers, waaronder gegevens van sociale media accounts (“identificatiegegevens”);
 • gegevens die volgen uit het gebruik van de Studio 100-websites, zoals waar, wanneer en via welke browser en toestel de Studio 100-websites worden geraadpleegd.

2.3 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?– Wij verwerken identificatiegegevens en gebruiksgegevens voor de goede werking en voortdurende verbetering van de werking van de Studio 100-websites. Hiertoe behoren voornamelijk de volgende doeleinden:

 • doelen die expliciet worden vermeld bij verstrekking van gegevens of doelen die inherent zijn aan de werking van de Studio 100-websites;
 • klanten- en facturatiebeheer en alle gerelateerde diensten verbonden aan een gebruikersaccount;
 • beheer van bestellingen van klanten en beheer van de eventuele retours en verbonden terugbetalingen
 • faciliteren van alle communicatie tussen jou en STUDIO 100;
 • monitoring en optimalisering van de gebruikservaring;
 • personaliseren van reclame voor STUDIO 100 producten en diensten.

2.4 Hoe bewaren wij persoonsgegevens – Wij bewaren identificatiegegevens zolang als redelijkerwijze nodig in het kader van onze commerciële relatie met jou en gebruikers. Wij bewaren je e-mails met schriftelijke vragen zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

2.5 Wanneer verstrekken wij persoonsgegevens aan derden – Wij zullen persoonsgegevens aan derden verstrekken, wanneer dat nodig is voor de dienstverlening of de verkoop van (een deel van) STUDIO 100 aan een derde partij, in het kader van een overeenkomst die je met ons sluit of wanneer wij er redelijkerwijze mogen van uitgaan dat dit wettelijk verplicht is. Verder kunnen we je gegevens en die van de gebruikers mits jouw toestemming verstrekken aan vennootschappen van de Studio 100-groep en aan derde partijen met wie we commerciële relaties onderhouden zodat zij of Studio 100 je berichten kunnen sturen ter promotie van hun producten en diensten. Indien je dergelijke berichten van deze derde partijen niet wenst te ontvangen, kan je Studio 100 en/of die partij daarvan op de hoogte brengen en zal jouw beslissing door Studio 100 en/of die derde partij gerespecteerd worden. Wanneer je met een kredietkaart of vergelijkbaar systeem betaalt, geven we je kaartgegevens door aan onze bank en/of payment support providers ter autorisatie van de transactie. In geval van een vermoeden van fraude, misdrijf of misbruik van de Studio 100 websites kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

2.6 Onder welke voorwaarden slaan wij persoonsgegevens op buiten de Europese Unie? – Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden opgeslagen zorgen wij er via contractuele of andere maatregelen voor dat deze daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de Europese Unie zouden genieten.

2.7 Hoe beveiligen wij persoonsgegevens? – De beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgebonden gegevens zijn uitermate belangrijk voor ons. We implementeren naar beste vermogen adequate beveiligingsmaatregelen die volgens de stand van de techniek zijn ontworpen om die gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, bekendmaking, gebruik en wijzigingen. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen wanneer jij en/of de gebruikers via de Studio 100-websites persoonsgegevens verstrekken.

3. Marketing door STUDIO 100

3.1 Nieuwsbrief – STUDIO 100 biedt een nieuwsbrief aan, waarop jij en/of de gebruikers zich kunnen inschrijven. In de nieuwsbrief staan onder andere actualiteiten, evenementen, nieuws en nieuwe diensten en producten waarmee STUDIO 100 geïnteresseerden wil informeren. Jouw e-mailadres en/of dat van de gebruikers wordt aan de lijst van abonnees op de nieuwsbrief toegevoegd. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij en/of de gebruiker zich kunnen afmelden.

3.2 Direct marketing – STUDIO 100 kan jou en gebruikers gepersonaliseerde reclame sturen op basis van identificatiegegevens (bijvoorbeeld om jou en gebruikers verjaardagswensen te sturen) en gebruiksgegevens (bijvoorbeeld om jou en gebruikers aanbevelingen te kunnen sturen over nieuwe producten en diensten). Indien je dit niet wenst, kan je kosteloos via de link naar de klantendienst die je op de websites kan terugvinden, vragen om dergelijke reclame niet langer te ontvangen.

4. Gebruik van cookies door STUDIO 100

4.1 Standaard gebruik van cookies –Wij maken gebruik van cookies op de websites. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de websites wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de websites die u bezoekt of door partners waarmee deze websites samenwerken. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de websites over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een websites. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een websites of de publiciteit op de websites relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

4.2 Gebruik van cookies op de websites

We gebruiken verschillende soorten cookies op de websites.

 • Noodzakelijke cookies: deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de websites, om formulieren in te vullen, ….. Indien u deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de websites niet of niet optimaal werken.
 • Functionele cookies: de functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur onthouden.
 • Performantie-cookies: we gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn.
 • Cookies voor remarketing:Deze websites gebruiken cookies die op basis van de pagina’s die u op deze websites bezoekt, bijhoudt voor welke producten of diensten u interesse kan hebben. Aan de hand van deze cookies die ook geplaatst kunnen worden door partners waarmee deze websites samenwerken en met de hulpmiddelen van het advertentienetwerk van Google (Google AdWords, Google Analytics, het Google Display Netwerk en DoubleClick) en Facebook, kunnen we u op andere websites die deel uitmaken van het Google advertentienetwerk advertenties tonen voor producten en diensten waar u mogelijk interesse voor heeft. Deze techniek wordt ‘remarketing’ genoemd.

4.3 Weigering van cookies – Jij of de gebruikers kunnen het gebruik van cookies in de browser van de computer uitschakelen of beperken maar dit zal een aanzienlijke impact hebben op de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website.

4.3 Vrijwaring - Voor zover wettelijk is toegestaan, doe je afstand van elke vordering jegens Studio 100 en partners betreffende het door jou toegelaten gebruik van cookies zoals voorzien in punt 4.1 en 4.2.

5. Uitoefening van rechten ten aanzien van persoonsgegevens

5.1 Rechten van jou en gebruikers – Je kunt zelf persoonsgegevens die op jou of op de gebruikers betrekking hebben beheren, onder meer via inzage, wijziging of verwijdering ervan.

5.2 Uitoefening van deze rechten –Alle vragen over onze privacy policy of vragen omtrent verwijdering/wijziging van gegevens alsook klachten ten aanzien van mogelijke inbreuken op rechten dienen uitsluitend via de klantendienst (die je via een link op de websites kan terugvinden) te verlopen. Dergelijke kennisgevingen kunnen pas correct door ons worden verwerkt als duidelijk is aangegeven waarop zij betrekking hebben.

6. Diverse bepalingen

6.1 Rechtskeuze – Deze privacy policy is onderworpen aan en is opgesteld in overeenkomst met de wetten van België, met uitzondering van de beginselen van internationaal privaatrecht. In geval van geschillen over de interpretatie of uitvoering zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

6.2 Deelbaarheid – Als enige bepaling van deze privacy policy als onwettig, ongeldig of om een andere reden onuitvoerbaar wordt beschouwd, dan zal die bepaling als splitsbaar van de rest van de privacy policy worden beschouwd en geen invloed hebben op de geldigheid en handhaving van de overige bepalingen.

6.3 Voortbestaan – De bepalingen in deze privacy policy, die door hun aard de beëindiging ervan overleven, zullen na een dergelijke beëindiging blijven gelden.

6.4 Opslag van deze privacy policy – Je kan te allen tijde een kopie van deze privacy policy consulteren via www.studio100.com/legal om deze op een eenvoudige manier op een duurzame gegevensdrager te kunnen opslaan.

6.5 Websites of applicaties van derden – Deze privacy policy is niet van toepassing op websites of applicaties van derden die door middel van links met de Studio 100 websites zijn verbonden of waarnaar op een andere manier wordt verwezen. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacy policy van deze websites en applicaties te lezen alvorens ervan gebruik te maken.