Studio 100 GO Privacy Policy

Alvorens Studio 100 GO te gebruiken dien je deze privacy policy aandachtig te lezen.

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van één van je ouders of van je wettelijke vertegenwoordiger.

1. Draagwijdte en doel van deze privacy policy

1.1 Wat is ons algemeen beleid inzake privacybescherming? – Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Wij beschouwen de bescherming van de privacy en van de persoonsgegevens van onze klanten en de gebruikers van onze diensten en producten als heel belangrijk. Wij houden ons aan de eisen die de toepasselijke regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens stelt. Ons beleid inzake bescherming van persoonsgegevens is erop gericht onze praktijken en principes op dit vlak transparant te maken.

1.2 Wat is het doel van deze policy? – Deze policy inzake bescherming van persoonsgegevens (de “privacy policy”) beschrijft welke persoonsgegevens wij in het kader van Studio 100 GO verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze privacy policy moet samen worden gelezen met de gebruikersvoorwaarden.

1.3 Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van Studio 100 GO? – WANAGOGO NV verwerkt gegevens in het kader van Studio 100 GO in opdracht van een partner die verantwoordelijk is voor de verwerking. Het is een vennootschap ingeschreven in België onder het ondernemingsnummer 0562.782.122 (RPR Antwerpen) en BTW nummer BE0562.782.122 met hoofdzetel te B-2627 Schelle, Halfstraat 80 (“WANAGOGO NV” of “wij”).

2. Verwerking van persoonsgegevens door WANAGOGO NV

2.1 Van wie verzamelen wij gegevens? – Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van (i) de personen die via Proximus Connect inloggen in Studio 100 GO, namelijk ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) van de gebruikers en (ii) de gebruikers, hoofzakelijk kinderen die Studio 100 GO gebruiken (de “gebruikers”).

2.2 Welke persoonsgegevens verzamelen wij? – Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens:

  • gegevens die volgen uit het gebruik van Studio 100 GO, zoals waar, wanneer en via welke browser en toestel Studio 100 GO wordt gebruikt, wie wanneer op Studio 100 GO speelt, geolocatie informatie en met welke Proximus Connect account er op Studio 100 GO wordt ingelogd (“gebruiksgegevens”).

2.3 Waarom verwerken wij persoonsgegevens? – Wij verwerken identificatiegegevens en gebruiksgegevens voor de goede werking en voortdurende verbetering van de werking van Studio 100 GO. Hiertoe behoren voornamelijk de volgende doeleinden:

  • doelen die inherent zijn aan de werking van Studio 100 GO;
  • monitoring en optimalisering van de gebruikservaring;
  • personalisering van reclame voor producten en diensten van Studio 100 GO en derden.

2.4 Hoe bewaren wij persoonsgegevens? – Wij bewaren gegevens zolang als redelijkerwijze nodig in het kader van onze relatie met jou en gebruikers.

2.5 Wanneer verstrekken wij persoonsgegevens aan derden? – Wij zullen persoonsgegevens aan derden verstrekken wanneer dat nodig is voor de Studio 100 GO dienstverlening of de verkoop van (een deel van) Studio 100 GO aan een derde partij, in het kader van een overeenkomst die je met ons sluit of wanneer wij er redelijkerwijze mogen van uitgaan dat dit wettelijk verplicht is. Verder kunnen we je gegevens verstrekken aan vennootschappen van de Studio100-groep en aan derde partijen met wie we commerciële relaties onderhouden zodat zij je berichten kunnen sturen ter promotie van hun producten en diensten. Indien je dergelijke berichten van deze derde partijen niet wenst te ontvangen, kan je die partij daarvan op de hoogte brengen en zal jouw beslissing door die derde partij gerespecteerd worden. In geval van een vermoeden van fraude, misdrijf of misbruik van Studio 100 GO kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

2.6 Onder welke voorwaarden slaan wij persoonsgegevens op buiten de Europese Unie? – Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden opgeslagen zorgen wij er via contractuele of andere maatregelen voor dat deze daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de Europese Unie zouden genieten.

2.7 Hoe beveiligen wij persoonsgegevens? – De beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgebonden gegevens zijn uitermate belangrijk voor ons. We implementeren naar beste vermogen adequate beveiligingsmaatregelen die volgens de stand van de techniek zijn ontworpen om die gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, bekendmaking, gebruik en wijzigingen. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen wanneer jij en/of de gebruikers via Studio 100 GO persoonsgegevens verstrekken. In geen geval kan WANAGOGO NV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van persoonsgegevens.

3. Marketing door WANAGOGO NV

3.1 Nieuwsbrief – WANAGOGO NV biedt een Studio 100 GO nieuwsbrief aan. In de nieuwsbrief staan onder andere actualiteiten, evenementen, nieuws en nieuwe diensten en producten waarmee WANAGOGO NV geïnteresseerden wil informeren. Jouw e-mailadres en/of dat van de gebruikers wordt aan de lijst van abonnees op de nieuwsbrief toegevoegd. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij en/of de gebruiker zich kunnen afmelden.

3.2 Direct marketing – WANAGOGO NV kan jou en gebruikers gepersonaliseerde reclame sturen op basis van identificatiegegevens (bijvoorbeeld om jou en gebruikers verjaardagswensen te sturen) en gebruiksgegevens (bijvoorbeeld om jou en gebruikers aanbevelingen te kunnen sturen over nieuwe producten en diensten). Indien je dit niet wenst kan je kosteloos via info@customercare.studio100.be vragen om dergelijke reclame niet langer te ontvangen.

4. Gebruik van cookies door WANAGOGO NV

4.1 Standaard gebruik van cookies –Wij maken gebruik van cookies op de Studio 100 GO website. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

4.2 Gebruik van cookies op de Studio 100 GO-website

We gebruiken verschillende soorten cookies op de website van Studio 100 GO.

1. Noodzakelijke cookies: deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website, om formulieren in te vullen, ... Indien u deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

2. Functionele cookies: de functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur onthouden.

3. Performantie-cookies: we gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze website te vergroten.

Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn.

4. Cookies voor remarketing:

Deze website gebruikt cookies die op basis van de pagina’s die u op deze website bezoekt, bijhoudt voor welke producten of diensten u interesse kan hebben. Aan de hand van deze cookies die ook geplaatst kunnen worden door partners waarmee deze

website samenwerkt en met de hulpmiddelen van het advertentienetwerk van Google (Google AdWords, Google Analytics, het Google Display Netwerk en DoubleClick) en Facebook, kunnen we u op andere websites die deel uitmaken van het Google advertentienetwerk advertenties tonen voor producten en diensten waar u mogelijk interesse voor heeft. Deze techniek wordt ‘remarketing’ genoemd.

4.3 Weigering van cookies – Jij of de gebruikers kunnen het gebruik van cookies in de browser van de computer uitschakelen of beperken maar dit zal een aanzienlijke impact hebben op de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website.

4.4 Vrijwaring - Voor zover wettelijk is toegestaan, doe je afstand van elke vordering jegens WANAGOGO NV en partners betreffende het door jou toegelaten gebruik van cookies zoals voorzien in punt 4.1.

5. Uitoefening van rechten ten aanzien van persoonsgegevens

5.1 Rechten van jou en gebruikers – Je kunt zelf persoonsgegevens die op jou of aan je account verbonden gebruikers betrekking hebben beheren, onder meer via inzage, wijziging of verwijdering ervan.

5.2 Uitoefening van deze rechten – Je kan eenvoudig identificatiegegevens beheren via de masteraccount verbonden aan de betrokken gebruikers. Alle vragen omtrent verwijdering van een account of gegevens alsook klachten ten aanzien van mogelijke inbreuken op rechten dienen uitsluitend naar het volgende e-mailadres gestuurd te worden:

http://www.proximus.be/support/nl/id_zwpr_support/particulieren/support.html

Dergelijke kennisgevingen kunnen pas correct door ons worden verwerkt als duidelijk is aangegeven waarop zij betrekking hebben.

6. Diverse bepalingen

6.1 Rechtskeuze – Deze privacy policy is onderworpen aan en is opgesteld in overeenkomst met de wetten van België, met uitzondering van de beginselen van internationaal privaatrecht. In geval van geschillen over de interpretatie of uitvoering zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

6.2 Deelbaarheid – Als enige bepaling van deze privacy policy als onwettig, ongeldig of om een andere reden onuitvoerbaar wordt beschouwd, dan zal die bepaling als splitsbaar van de rest van de privacy policy worden beschouwd en geen invloed hebben op de geldigheid en handhaving van de overige bepalingen.

6.3 Voortbestaan – De bepalingen in deze privacy policy, die door hun aard de beëindiging ervan overleven, zullen na een dergelijke beëindiging blijven gelden.

6.4 Opslag van deze privacy policy – Je kan te allen tijde een kopie van deze privacy policy consulteren via http://www.wanagogo.com/files/privacy_policy_nl.pdf om deze op een eenvoudige manier op een duurzame gegevensdrager te kunnen opslaan.

6.5 Websites of applicaties van derden – Deze privacy policy is niet van toepassing op websites of applicaties van derden die door middel van links met Studio 100 GO zijn verbonden of waarnaar op een andere manier wordt verwezen. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacy policy van deze websites en applicaties te lezen alvorens ervan gebruik te maken.

*******************

Schelle, 1 juli 2016