Terug

De liedjestuin

De Liedjestuin: Ikkeltje Kramikkeltje

Ikkeltje Kramikkeltje kwam aangelopen
Ikkeltje Kramikkeltje kwam aangegaan
Daar kwamen twee paar heren, paar heren, paar heren
Daar kwamen twee paar heren op mijne drempel staan
Ze deden allemaal zo zo zo, zo zo zo, zo zo zo
Ze deden allemaal zo zo zo, het is nog niet gedaan, niet gedaan

Ikkeltje Kramikkeltje kwam aangelopen
Ikkeltje Kramikkeltje kwam aangegaan
Daar kwamen twee paar dames, paar dames, paar dames
Daar kwamen twee paar dames op mijne tegels staan
Ze deden allemaal zo zo zo, zo zo zo, zo zo zo
Ze deden allemaal zo zo zo, het is nog niet gedaan, niet gedaan

Ikkeltje Kramikkeltje kwam aangelopen
Ikkeltje Kramikkeltje kwam aangegaan
Daar kwamen twee paar naaisters, paar naaisters, paar naaisters
Daar kwamen twee paar naaisters op mijne drempel staan
Ze deden allemaal zo zo zo, zo zo zo, zo zo zo
Ze deden allemaal zo zo zo, het is nog niet gedaan, niet gedaan

Ikkeltje Kramikkeltje kwam aangelopen
Ikkeltje Kramikkeltje kwam aangegaan
Daar kwamen twee paar boeren, paar boeren, paar boeren
Daar kwamen twee paar boeren op mijne drempel staan
Ze deden allemaal zo zo zo, zo zo zo, zo zo zo
Ze deden allemaal zo zo zo, het is nog niet gedaan, niet gedaan

Ikkeltje Kramikkeltje kwam aangelopen
Ikkeltje Kramikkeltje kwam aangegaan
Daar kwamen twee paar trommelaars, paar trommelaars, paar trommelaars
Daar kwamen twee paar trommelaars op mijne drempel staan
Ze deden allemaal zo zo zo, zo zo zo, zo zo zo
Ze deden allemaal zo zo zo, het is nog niet gedaan, niet gedaan

Ikkeltje Kramikkeltje kwam aangelopen
Ikkeltje Kramikkeltje kwam aangegaan
Daar kwamen twee matrozen, matrozen, matrozen
Daar kwamen twee matrozen op mijne drempel staan
Ze deden allemaal zo zo zo, zo zo zo, zo zo zo
Ze deden allemaal zo zo zo, het is nog niet gedaan, ‘t is gedaan